Spilers

Anne Alma Meindert, figuraasje Jelmar Hoekstra Tryn Kloosterman, mem Simke
Anneke de Vries Figuraasje Paul Siemensma Douwe Kalma
Anthe van der Veen Simke (puber) Keimpe de Vries Doarpsbern
Celine Tiemens Doarpsbern Mark Alma Doarpsbern
Dick Jansen Hylke Jellema & Antoon van Welie Martin van der Meulen Johannes, soan dûmny, figuraasje
Durkje Dolsma Doarpsbern Pieter Rauwerda Figuraasje (fûgeltsjeman)
Elizabeth Postma Saakje Schaap Regina Kazemier Simke (lyts)
Emily Elzinga Dûmny's bern Sanne Douwes Aafke Klimstra en Pytsje Klimstra
Natasja Elzinga Simke (puber) Sanne Jagersma Doarpsbern en figuraasje
Fokke Plantinga Jan Ritskes Kloosterman, heit Simke Shana van der Meer Simke (lyts)
Frouke Holtrop Simke (folwoeksen) Stefan Spiering Sido Ydeman
Froukje Dolsma Muoike Sijke Sujwala Bijma Doarpsbern en figuraasje
Gjetsje van der Heide Japke Wietske van Kammen Figuraasje
Hanny Tromp Frou fan dûmny (mefrou) Zoe Meerstra Dûmny's bern en figuraasje
Iris de Jong Figuraasje Geertje Tuinstra Geeske
Jacob van der Heide Willem Harmen Kuipers Gerben de Haan Post Harke
Tieke van der Bij Anna Quorley Tamme Alma Omke Johannes

Kap en grime

Anita Veenstra, Anja Feikema, Dries de Vries (Lieding grime), Helga van der Veen, Ina Hoekstra, Jantien Stienstra- Kok (Lieding kap), Pietsje Booi, Seeske Riemersma

Kreatieve Team

Tineke Broers (regisseur), Rita Wijsma (Assistint-regy), Jaap Groen (Dekorûntwerp), Baukje van Hijum (Skriuwster), Gerda van der Wijk (Stim poëzy), Ankie van der Meer(Musyk en sang), Nanne Kalma (Musyk en sang), Frank van Goch, Gert Heeringa (Diamond Sound Systems techniek)

Bouploeg dekor

Alle Oldenburger, Gaaze van Kammen, Klaas Kootstra, Pieter Nicolai, Romke Bakker, Sietze Haarsma

Kostúms

Janke Weening, Geke Elzinga, Janna Veenstra, Jose Elzinga, Lolkje de Haan, Jannie Kooistra, Betty Roorda, Sytske Wiersma, Wieke de Haan (Lieding kostúms)

Bestjoer

Tieke van der Bij (Foarsitter), Idske van der Boon (Ponghâlder), Sjoukje Spinder (Siktaris), Tamme Alma (Vice foarsitter & lieding bouploeg), Ypkje Wedman (Sponsering, begelieding Kap, Grime & Klean), Germ de Haan (Post Harke, Notulist & begelieding Technyk), Renske Schievink (Sponsering en Fergunning)