Spilers

Jappie Broers Eye Wykstra Fokke Plantinga Duvel
Hanny Tromp Mem Wykstra Pieter Rauwerda Jan Hut
Grytsje Velzing Aaltsje Wobbes-van der Tuin Lieuwe Tiemens Hendrik Wobbes
Anne Jouk Velzing Hendrikje Wobbes Brenda Tiemens Janke Wobbes
Sanne Douwes Vektje Wobbes Yvonne Smits/Greetje Klaren Hinke Wobbes
Aniek Maat Lutske Wobbes Andries van der Zwaag Durk Wykstra
Tieke van der Bij Hiske Wykstra Stefan Spiering Dûmny
Emily Elzinga Dûmny's bern Sanne Douwes Aafke Klimstra en Pytsje Klimstra
Wobbe Oost Durk Dam Aaltje van der Ploeg Gaatske Dam
Hendrik Veenstra Fjildwachter van der Molen Shana van der Meer Simke (lyts)
Siebe Bruining Plysje Meijer Harry Tiemens Plysje Werkman
Nico Jagersma Plysje Hoving Pieter Rauwerda Buorman Harm
Fokje Rauwerda Buorfrou Trynke Tamme Alma Buoarman Sjoerd
Etsje Douwes Buorfrou Lutske Marco Tiemens Kees
Tjipke Schievink Jappie Geertje Tuinstra Geeske
Klaas Schievink Figuraasjebern Jelte Atze van der Ploeg Figuraasjebern
Ineke Spinder Figuraasjebern Renate Hager Spoek
Germ de Haan Spoek Frouwkje Dolsma Spoek
Pieter PP Rauwerda Siebe Sipke Rijpma Figuraasje
Oeble Figuraasje Dolf Wissman Figuraasje
Oeble Kempenaar Figuraasje Anne-Marc Minnema Figuraasje
Bijke Hûn Anne-Marc Minnema Figuraasje