Nan'n Ankie

Tabak! - De Muzyk'is in grienmank fon 'It Walske fan de Spylman', 'Gabe Fisker' en 'Wêrom? '.
Dêr tuskentroch sitte oare lietsjes en meldijtsjes út it iepenloftspul 'Tabak!', skreaun toch Baukje van Hijum. It stik, oer it libben fan Durk Tabak, waard - ûnder regy fan Tineke Broers - ferskate kearen opfierd yn septimber 2008 yn it temapark 'De Spitkeet' op'e Harkema.