Spilers

Keimpe de Vries Durk Tabak jr. Fokke Plantinga Durk Tabak sr.
Jacob van der Heide Durk yn Finzenis Alle Oldenburger Johannes Tabak, heit van Durk
Tieke van der Bij Antje Tabak, mem fan Durk Julia Postma Skoalbern
Anita Pander Skoalbern Tjipke Schievink Skoalbern
Foppe van der Meulen Skoalbern Sanne Douwes Skoalbern
Marco Tiemens Geart Etsje Douwes Buorfrou Jeltsje
Pieter Rauwerda Izerhanneler Sjoerd Hanny Tromp Tyt Woartelpot
Paul Siemensma Eye Wykstra Johannes Schievink/Sieds Bosma Boeren
Harry Tiemens/Pieter Rauwerda arbeiders Greetje Klaren Kike, dochter fan Tyt Woartelpot
Hendrik Veenstra Kastlein Harke Ruurd Jan de Vries
Anneke de Vries
Fokje Rauwerda
Jelske van der Meulen
Gilda Spinder
Pieter Rauwerda
Andries van der Zwaag
Ypkje Mulder-Wedman
Gjetsje van der Heide
Dineke Wagenaar
Kroechfolk
Tamme Alma Gabe, fisker Germ de Haan
Pieter Rauwerda
Peter van der Veen
Plysje Werkman
Nico Jagersma Maten van Gabe Geertje Tuinstra Wipkje, freondinne fon Durk
Lieuwe Tiemens Roelof van der Meulen Pieter Siemen Spinder Jan van der Meulen
Harry Tiemens, Simon Geerligs Plysjes Tjerk Hamstra Sjauffeur en eigner auto
Tjeerd van der Zwan Rjochter/td> Sawat de hiele ploech Publyk by de rjochtsaak
Ylke Siemensma/td> Lytse Johannes,soan fan Durk Keimpe de Vries Johannes (âlder), soan fan Durk
Andries van der Zwaag Sweager fan Durk Ypkje Mulder-Wedman Ferpleechtster
Tjipke Schievink Pikelhearingjonkje Gjetsje van der Heide/Durkje van der Meulen Spoek
Germ de Haan Eerde Froukje Dolsma Frouwk, syn frou
Harry Tiemens Pieter Groenland Grytsje Velzing Grytsje Groenland
Sanne Douwes Tetsje Groenland Renata Hager/Greetje Klaren Aafke Groenland
Peter van der Veen Ruurd, har man Henk Roskammer Albert de Preker
De hiele ploech Tsjerkefolk Jacob van der Heide Cafégast Minkes
Simon Geerligs Fytser/td>