Eardere stikken fan Stichting Iepenloftspul De Harkema.

Der binne yn de ôfrûne 10 jier in treijetal stikken opfierd. It begûn yn 2005 mei it iepenloftspul oer it libben fan Eije Wijkstra.
Yn deselde sfear waard treie jier letter it ferhaal fan Durk Tabak brocht. Yn 2011 kaam Simke Kloosterman. In ympresje fan de spile stikken stiet op dizze side.

Eye Wykstra

Eye Wykstra
2005

Op de iere en kâlde moarn fan 18 jannewaris 1929 fermoardet Eye Wykstra oané Polmaleane yn Doezum 4 plysjemannen. Hy sjit se del en sneidt se de kiel troch. In freeslike died, mar wêrom?

Lees verder  

Durk Tabak

Durk Tabak
2008

It stik beskriuwt it libbensferhaal fan Durk Tabak, mysykmaat fan Eije Wykstra. Hy waard yn 1902 berne yn it gesin fan Jehannes en Antsje Tabak yn De Bulten by Harkema, as neikommerke. Durk wie net in maklik jonkje

lees verder  

Simke

Simke
2011

De Stifting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2011 by De Spitkeet yn Harkema it libbensferhaal fan de Fryske skriuwster Simke Kloosterman oer de fuotljochten bringe. Simke waard op 25 novimber 1876 berne yn Twizel.

Lees verder