YPY ZYSLING

 

12 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 SEPTIMBER 2018

Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik 'De Oerbliuwers ' oer it fuotljocht bringe.

YPY ZYSLING


Frysk

Ypy Zysling hat, sûnt se har oplieding ta dosint drama en teater ôfrûne hat, romme ûnderfining opdien as aktrise, sjongeres, goreograaf en regisseur by telefyzje en muzykteater.

De lêste jierren hâldt sy har yntinsyf dwaande mei konsepten foar muzykteater op lokaasje. Har masterstúdzje mei dit tema as ûnderwerp, hat sy suksesfol ôfsletten mei in ûntwerp foar in mearjierrenplan (Artez 2012) foar de stêd Drylts. Yn septimber 2014 gie de earste út in rige fan fiif yn premjêre: De stad waar ooit… Yn novimer 2015 It Fabryk, yn 2016 Baltic Blues. Yn jannewaris 2018 De Frijtinker en yn oktober 'De Wylde Boerinne'.

Foar Snits produsearre Ypy Zysling yn 2015 de muzykteaterproduksje Ik Martinus. Yn 2017 folge Elk Sines, dat yn maaie 2018 werhelle wurde sil. Yn eardere produksjes wurke sy nau gear mei Gerrit Breteler, û.o. yn Bonifatius en Moortje van Bredero (Dokkum 2004).


Nederlands

Ypy Zysling heeft sinds het afronden van haar opleiding als docent drama en theater ruime ervaring opgedaan als actrice, zangeres, choreograaf en regisseur bij televisie en muziektheater.

De laatste jaren houdt zij zich intensief bezig met concepten voor muziektheater op locatie. Haar masterstudie rondde zij succesvol af op dit onderwerp en ontwierp voor de stad IJlst een meerjarenplan(Artez 2012) In september ging de eerste in een reeks van vijf in première: De stad waar ooit ...in november 2015 It Fabryk ,in 2016 Baltic Blues. In januari 2018 de regie van De Frijtinker en in oktober 'De Wylde Boerinne'.

Voor Sneek ontwierp Ypy in 2015 de muziektheater productie Ik. Martinus en in 2017 Elk Sines, welke in mei 2018 in reprise gaat. In eerdere producties werkte zij nauw samen met Gerrit Breteler o.a. in Bonifatius en Moortje van Bredero ( Dokkum 2004)


 

UITVERKOCHT


Alle voorstellingen zijn uitverkocht.

Extra voorstelling 29 september