MEIWURKERS

 

12 / 14 / 15 / 19 / 21 / 22 / 29(!) SEPTIMBER 2018

Stichting Iepenloftspul Harkema sil yn septimber 2018 it stik 'De Oerbliuwers ' oer it fuotljocht bringe.

REZJY

Ypy Zysling

SKRIUWER

Gerrit Breteler

DEKORUNTWERP

Gerrit Breteler

MUZYK

Gerrit Breteler

REZJY ASSISTINTES

Thessa van Limburg
Melissa Schuurmans

SPILERS

Attie Brouwer - Moai Ael
Gerrit Haaksma - Nobach Bekius Lodewegen
Hieke van den Akker - Beitske de mem fan Geale en Moai Ael
Sanne Douwes - Saakje Fluwiel
Jacob de Vries - Grutte Gels
Henk Greydanus - Sikke Benedictus
Gretha Lap - Alma Elmink
Geertje Tuinstra - Roosje Kroes
Ewoud Nutma - Ieme Side
Simon de Jong - Bûke Pistoal
Sytze Bijlsma - Geale
Durk Bijlstra - Saphias Gayckema
Lammert v/d Veen mei syn hynder Caballero - Lammertom Lyksidich

DOARPSBEWENNERS

Etsje Douwes
Hanny Tromp
Nynke Bosma
Rieneke Kuperus
Anne Haarsma
Pieter Hamstra
Auke Nicolai
Dirk Osinga
Ylse van der Veen met haar paard Felice
Bouwe met zijn tweespan Friezen

WESTEREINDERS

Kevin Bosma
Hylke Breteler

KOSTUM-NAAIPLOECH

Wieke de Haan
Sijtske Wiersma
Lolkje de Haan
Janna Veenstra
Boukje Hoogsteen
Betty Roorda
Jannie de Haan
Tineke Frankes
Jitske Huisma

BOUPLOECH

Tamme Alma
Auke Nicolai
Anne Haarsma
Gaatze van Kammen
Sietse Haarsma
Willem Hoogsteen
Tamme Hansma
Wiebe Bouma
Pieter Hamstra

GRIME- EN KAPWURK

Stiet under lieding foan Anna Doornbos

PR PLOECH

Allagonda Sienema
Sanne Douwes
Hannie Tromp

FOARMJOUWING

Marieke Veenstra
Marleen Peelen Rekwisieten

CHOREOGRAFIE

Mirjam van Duin

 

EXTRA AVOND


Alle voorstellingen zijn uitverkocht, daarom is op 29 september een extra avond ingelast.

Extra voorstelling 29 september