Kreatyf team en meiwurkers

Kreatyf team

Namme  Funksje
Jaap Groen Dekorûntwerp
Tamme Alma Dekorbou  û.l.f.
Tseard Nauta Muzikale lieding
Geert Hager Lietteksten en tekstbydragen
Ben Vieberink Dûnslieding
Wieke de Haan Kostúms û.l.f.
Anna Doornbos Grime û.l.f.
Doetie Smit Kapwurk û.l.f.
Diamond Sound Systems Joure Technyk
Rita Wijnsma Regy-assistinsje
Tineke Broers Tekst en regy

Meiwurkers

Wieke de Haan Kustúmploech
Lolkje de Haan Kustúmploech
Janke Weening Kustúmploech
Baukje Hoogsteen                 Kustúmploech
Antje Hoekstra Kustúmploech
Sijtske Wiersma Kustúmploech
Jannie Kooistra Kustúmploech
Trienke Veenstra Kustúmploech
Janna Veenstra Kustúmploech
Betty Roorda Kustúmploech
Gaatse van Kammen Dekorbou
Tamme Alma Dekorbou
Keimpe Jagersma Dekorbou
Ronald Boumeester Dekorbou
Pieter Nicolai Dekorbou
Pieter van der Meer Dekorbou
Tamme Hansma Dekorbou
Wiebe Bouma Dekorbou
Willem Hoogsteen Dekorbou
Anna Doornbos Grimeurs
Doetie Smit Grimeurs
Loek Stoker Grimeurs
Ankie Jagersma Grimeurs
Theun Scherjon Grimeurs