Bestjoer

Bestjoer Iepenloftspul De Harkema

It enthousiaste bestjoer, sûnt de oprjochting ûnder lieding fan foarsitter Tieke van der Bij, is fuort nei de foarstelling fan ‘Dûnsjende Wiis’ útein set mei de earste brainstormsesjes foar de nije produksje foar it iepenloftspul fan de Harkema.

De útfiering fan de nije produksje sil plakfine yn 2018.

It bestjoer bestiet út

Fan links nei rjochts

Efkes foarstelle – it bestjoer