De Oerbliuwers 2018

De Oerbliuwers 2018
Skriuwer Gerrit Breteler

In artikel fan de ekonome Heleen Mees yn de Volkskrant en it fersyk fan de Stifting Iepenlofspul De Harkema, kamen tagelyk by my. Yn it artikel stelt Heleen Mees út om de trije noardlike provinsjes leech te heljen.

Hup, alle bewenners nei de Rânestêd. Dêr is wurk, dynamyk en takomst. Urbanisearje krekt as yn Sjina. Inkele reis mei de trein, bus of auto en de bulldozers stean al klear om, as eltsenien fuort is, de boel op te romjen..


De Oerblieuwers

Audysje dwaan?

Audysje dwaan?
Audysje dwaan foar De Oerbliuwers

HARKEMA - De Stichting Iepenloftspul de Harkema sil yn juni 2018 it stik 'De Oerbliuwers' oer it fuotljocht bringe. It stik en de musyk is skrean troch Gerrit Breteler en wurdt regisearre troch Anke Bijlsma. De foarstellings sil plakfine op it Themapark De Spitkeet op 'e Harkema. Op 25 en 26 oktober fan dit jier sille der iepen audysjes hâlden wurde. Wy sykje entusjaste minsken fanôf 16 jier, dy’t graach toanielspylje wolle.

Dogge jo/jim ek mei?! D’r binne grutte mar fansels ek in hiel soad lytse roltsjes en jo kinne ek mei dwaan yn de figuratie. Elts dyt sin hat om mei te dwaan kin hem op jaan om hjir mei syn allen in prachtige foarstelling fan te meitsjen. O ja, jim moatte net benaud weze foar hynders.


Audysjeformulier

De audysjes op 25 en 26 oktober wurde hâlden yn it Clubhûs fan Harkema, oan de Bjirken 1 fan 19.30 oant 21.30 oere.

Dogge jo ek mei?